22
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. prosince 2004,
kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

Obsah:

§ 1
Předmět úpravy


§ 2
Vymezení ptačí oblasti


§ 3
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas
orgánu ochrany přírody


§ 4
Účinnost


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 22/2005 Sb.
Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Hostýnské vrchy

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 22/2005 Sb.


§ 1
Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Hostýnské vrchy (dále jen "ptačí oblast").
(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy.
(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2
Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálních územích Držková, Hošťálková, Chvalčov, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Podhradní Lhota, Příkazy u Osíčka, Rajnochovice a Rusava.
(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Zlínského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas
orgánu ochrany přírody
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí
a) v období od 1. března do 31. července provádět mýtní a předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením buku 50 % a více,
b) vytyčovat nové turistické, cyklistické a jezdecké stezky4),
c) provádět leteckou aplikaci biocidů,
d) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5),
e) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodář- ském plánu nebo v převzaté lesní hospodářské osnově.
(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), jestliže byly tyto těžby oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody,
b) k činnostem podle odstavce 1 v případě opatření, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a v případě opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu6),
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), jestliže byly tyto těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle zvláštního právního předpisu7),
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko,
e) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace9),
f) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů10) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek.

§ 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. Ing. Jahn v. r.
místopředseda vlády
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 22/2005 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Hostýnské vrchy

Od mostku přes Bystřičku u hotelu Na Říce na jihovýchodním konci obce Chvalčov vede hranice po silnici č.II/437 jižním směrem, po přibližně 350 metrech přechází jihovýchodně do svahu na lesní cestu, která se po cca 350 se prudce stáčí do protisměru. Hranice tuto cestu sleduje asi 1700 metrů po západním úbočí Hadího kopce, na křižovatce lesních cest se prudce stáčí vpravo do svahu a vede přímo jižně cca 100 m. Na další křižovatce lesních cest se stáčí prudce vlevo a po lesní cestě pokračuje severovýchodním směrem. Tuto cestu sleduje 1800 metrů, kdy se dostává na lesní komunikaci. Po této komunikaci vede východním směrem, přetíná drobné vodní toky Blazický potok a Libosvárku, po 750 metrech na křížení lesních cest u lovecké chaty sleduje nejsevernější z nich, přetíná drobný vodní tok a následně potok Moštěnku. Po 250 metrech na křížení lesních cest pokračuje rovně na východ po zpevněné lesní komunikaci, postupně kříží šest drobných vodních toků, potok Škvořatina a dále pokračuje jihovýchodovýchodním směrem, po 700 metrech se stáčí severně a po 250 metrech se dostává na kraj lesa, který sleduje severním směrem. U chaty, která leží vlevo od cesty se dostává na místní komunikaci, po které vede severně do obce Podhradní Lhota. Prochází středem obce a po místní komunikaci se stáčí jihovýchodním směrem do obce Rajnochovice. Dále vede po místní komunikaci jižním směrem podél vodního toku Juhyně cca 7,5 km přes osady Košovy a Uhliska. Na křižovatce u myslivny Bernádka se stáčí východně po silnici č. II/437. U turistického střediska Na Trojáku schází ze silnice na značenou turistickou cestu, po ní vede východně a po cca 200 metrech se stáčí vpravo jihovýchodně do lesa na lesní cestu, po cca 450 metrech vystupuje z lesa a přes louku pokračuje po cestě k lesíku východně od samoty U Ševčáků, který obchází ze západu, a po polní cestě pokračuje jihovýchodním směrem až na silnici II/437. Na silnici se stáčí západně a vede po ní až na křižovatku se silnicí č. II/489. Z křižovatky vede přímo na západ po lesní cestě, severně od samoty Na Loučkách po nezpevněné cestě protíná louku a zachází do lesa, kde na okraji lesa na křižovatce lesních cest sleduje pravou z nich. Po 350 metrech se dostává na tok Dřevnice, který sleduje až k hájovně Hutě. Zde přechází na turisticky značenou lesní komunikaci podél toku Červenky a vede severozápadním směrem. Bezprostředně za hájovnou Nová cesta uhýbá v pravém úhlu do svahu na lesní cestu, po které vede severním směrem. Po cca 500 metrech se cesta sbíhá s modře turisticky značenou cestou a pokračuje po východním svahu Holého kopce na sever, kde se dostává na hřeben. Po hřebeni pokračuje stále po modře značené značce přímo severním směrem na rozcestí turistických cest Holý vrch-rozcestí. Zde uhýbá v pravém úhlu do leva západně a po zeleně značené turistické cestě vede přímo západně až k bezlesí s pomístním názvem Klapinov cca 250 metrů severně od kóty Bečka. Po této cestě přetíná bezlesí západním směrem a na křižovatce cest na okraji lesa pokračuje pravou z nich (zeleně a červeně turisticky značená) a vede severozápadně po okraji lesa. Po dvou stech metrech vbíhá do lesa a pokračuje na západ. Po 350 metrech přichází k bezlesí, na kterém se jižním směrem odpojuje červeně značená turistická cesta. Hranice pokračuje západním směrem po zeleně značené turistické cestě až na kraj bezlesí 200 metrů jižně od kóty Skalný. Zde se napojuje na cestu (modré turistické značení) vedoucí po západním okraji bezlesí, po 250 metrech vstupuje do lesa a stále po této cestě pokračuje severozápadním směrem východně kolem kóty Bukovina. Zde přechází na východní hranici k.ú. Slavkov pod Hostýnem a po cca 150 metrech se dostává na křižovatku lesních cest. Zde se stáčí na cestu vedoucí prudce do svahu severovýchodním směrem a po 350 metrech přichází na místní komunikaci vedoucí z Bystřice pod Hostýnem k rozhledně na kótě Hostýn. Po ní vede vpravo směrem do Bystřice pod Hostýnem, z východní strany obchází vrch Hostýn a po 2200 metrech přechází ostře východně vpravo a po jižní hranici k.ú. Chvalčova Lhota vede východně až do místa křížení s lesní cestou (žlutě turisticky značenou), po které sestupuje k hotelu na Říce v obci Chvalčov, až se dostává do výchozího bodu na mostek přes Bystřičku.


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 22/2005 Sb.
Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Hostýnské vrchy


1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
4) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
6) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
7) § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.
8) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.
9) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

Zdroj informací: 1).