1. Přehled registrovaných významných krajinných prvků v oblasti Hostýnských vrchů
2. Obecně o významných krajinných prvcích

1. Přehled registrovaných významných krajinných prvků v oblasti Hostýnských vrchů - stav k 1.2. 2006

Číslo VKP

Číslo
v DISOP

Název

Katastrální
území

Parcelní číslo*)

Plocha
skut.
(m2)

Poznámka

1

2

Nádrž na Tesáku

Rajnochovice

1900/4 (část)

858

2

9

U jezírka

Chvalčova Lhota

266 dle PK, 265

225

 

3

38

Lom Za humny

Slavkov pod Hostýnem

445/2

8877

 

4

3

Mokřad nad OÚ ve Chvalčově

Chvalčova Lhota

364/1 (část) dle PK, 364/8 (část)

8841

 

5

39

Tůň v kamenolomu Niva

Slavkov pod Hostýnem

445/3 (část)

375

 

6

41

Deprese mezi Bedlinou a Lázněmi

Bystřice pod Hostýnem

1685 (část)

500

 

7

13

Příčky u Kozince

Chvalčov

801, 802, 814, 815, 836 (část) dle PK

42770

 

8

20

Loučka pod Bukovinou

Rusava

704/1

4269

 

9

87

Německý lom

Chvalčov

1059/2 (část)

14883

 

10

37

Lom Hradištěk

Chvalčov

842/6 /složená z p.č. dle PK 842/6, 270 (část), 271 (část), 286 (část), 287 (část)/, 842/1 (část), 212/3

24219

 

11

56

Mokřad Grapy

Rusava

81/3 (část), 209/1 (část).

3424

 

12

83

Nádrž Javorník

Příkazy, Osíčko.

944, 1127

11058

 

13

17

Mokřad Košovy

Rajnochovice

1190/1 (část), 1190/2 (část).

3079

 

14

122

Pastvina na SV hřebenu Pardusu

Rusava

1241/ 1247, 1245, 1240, 1244, 1239/1, 1239/2, 1248 dle PK (část)/ 1246, 1242, 1243, 1237.

23553

 

15

100

Hostýnská nádržka

Chvalčov

1007/1

1564

 

16

74

Louka Za vrchy

Rusava

580/2 dle PK

2874

 

17

72

Boční rybníčky

Chomýž

921, 1753

8165

 

18

156

Prameniště Paseky

Rusava

612

730

 

19

153

Prameniště Záhorní

Rusava

1552 (část)

507

 

20

154

Prameniště Na skále

Rusava

466 (375 m2), 2665 (130 m2)

505

 

21

155

Mokřad pod Příčkama

Chvalčov

317

1363

 

22

167

Skalka-Polomsko 2

Rajnochovice

238/1

3741

 

23

161

Louka Jestřábí

Rusava

2063, 2061, 2060 - vše dle PK

7413

 

24

174

Horní Janče

Chvalčov

1062/1 (část)


49300

 
Celkem 24 registrovaných významných krajinných prvků
233093
 

Vysvětlivky
*) pokud není uvedeno jinak jde o čílsla parcel dle KN

2. Obecně o významných krajinných prvcích

 

Zákon o státní ochraně přírody č. 40/1956 Sb. z roku 1956 byl v roce 1992 nahrazen zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 v platném znění. Tento zákon nově definuje pojem významný krajinný prvek jako prostředek obecné ochrany krajiny.

§ 3 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto

b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f),

§ 4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody

(2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

§ 6 Registrace významných krajinných prvků

(1) Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku vydává orgán ochrany přírody. Účastníkem řízení je vlastník dotčeného pozemku. Rozhodnutí o registraci se oznamuje rovněž nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.

(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 se kromě náležitostí stanovených obecnými předpisy o správním řízení 4b) vždy uvede vymezení významného krajinného prvku a poučení o právních následcích registrace (§ 4 odst. 2).

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 může orgán ochrany přírody, který o registraci rozhodl, zrušit pouze v případě veřejného zájmu.
Mapa významných krajinných prvků